sanal ofis hazır ofis

istanbul sanal ofis sanal ofis kiralama kadıköy sanal ofis sanal ofis sanal ofis nedir sanal ofis kiralama hazır ofis kiralama sahibinden ofis sahibinden kiralık ofis göztepe hazır sanal ofis en iyi sanal ofis en iyi hazır ofis prestijli sanal ofis prestijli hazır ofis ucuz sanal ofis

Türkiye'deki
Şirket Türleri

Türkiye'deki Şirket Türleri

Şirket kurmaya karar verdiniz.

Peki, hangi türde şirketinizi kuracaksınız?

✅ Anonim Şirketi (A.Ş.)

✅ Limited Şirketi (LTD. ŞTİ.)

✅ Kollektif Şirket

✅ Şahıs Şirketi (Komandit Şirket)

✅ Kooperatif

Şirket türleri ve işleyiş tarzlarıyla ilgili bilgileri aşağıdaki yazımızda bulacaksınız.

Unutulmaması gereken; size uygun şirket türünü doğru şekilde belirlemek. Bu konuda doğru bir mali müşavir seçimi çok önemlidir. Mali müşavirin yönlendirmeleri ve tavsiyeleri her zaman dikkate alınmalıdır. Şimdi, Türkiye’deki Şirket Türleri ni yakından tanıyalım.

Göztepe Vergi Dairesine Bağlı Sanal Ofis

ANONİM
ŞİRKET

Sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir.
  • PAY SAHİBİ SAYISI BİRDEN FAZLA ANONİM ŞİRKET
  • TEK PAY SAHİPLİ ANONİM ŞİRKET
POPÜLER

LİMİTED
ŞİRKET

Bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan, esas sermayesi belirli olan ve bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşan şirkettir.

  • ORTAK SAYISI BİRDEN FAZLA LİMİTED ŞİRKET
  • TEK ORTAKLI LİMİTED ŞİRKET
POPÜLER

KOLLEKTİF
ŞİRKET

Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla, gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlanmamış olan şirkettir.
  • KOLLEKTİF ŞİRKET

ŞAHIS
ŞİRKET

Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış ve diğer ortak veya ortakların sorumluluğu belirli bir sermaye ile sınırlandırılmış olan şirkettir.
  • KOMANDİT ŞİRKET
  • SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMONDİT ŞİRKET

KOOPERATİF
BİRLİK

Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklardır.

  • KOOPARATİFLER BİRLİĞİ
  • MERKEZ BİRLİĞİ
  • ISLAH AMAÇLI YETİŞTİRİCİ BİRLİĞİ

ŞİRKET TÜRLERİNİN TERCİH EDİLME ORANLARI

Anonim şirket, limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketleridir. Sermaye şirketlerinde ortaklar yalnızca taahhüt etmiş oldukları sermaye ile şirkete karşı sorumludur.

Adi komandit şirket ve kollektif şirket ise şahıs şirketleridir. Şahıs şirketlerinde ortakların şirket borçlarından ikinci dereceden ve sınırsız sorumluluğu esası geçerlidir.

Bu şirketlerin kuruluşu, temel özellikleri ve işleyişleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda düzenlenmiştir. 

Kooperatifler hakkında öncelikle 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu uygulanmaktadır.

Anonim şirket ve limited şirket Türkiye’de en yaygın görülen şirket türleridir. Yaklaşık olarak tüm şirketlerin %78’si limited şirket iken, %13’ü anonim şirket, % 4’ü kooperatiftir. Kollektif ve komandit şirketlerin toplamı ise yaklaşık %5 civarındadır.

LİMİTED ŞİRKET

ANONİM ŞİRKET

ŞAHIS ŞİRKET KOMANDİT

KOLLEKTİF ŞİRKET

KOOPERATİF ŞİRKETLER

ANONİM ŞİRKETİ - A.Ş.

✅ Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından yalnızca malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. 

✅ Asgari sermaye tutarı 50.000 Türk Lirasıdır. (Kayıtlı sermaye sistemini1 kabul eden halka açık olmayan anonim şirketler açısından başlangıç sermayesi ise en az 100.000 Türk Lirası olabilir.) Nakdi olarak taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az dörtte birinin tescilden önce ödenmesi zorunludur. Geri kalan miktar şirketin tescilini izleyen 24 ay içerisinde ödenir. Ödeme takvimi şirket esas sözleşmesinde düzenlenebileceği gibi, yönetim kurulunca da belirlenebilir.

✅ Anonim şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular için kurulabilir.

✅ Kural olarak, payların devri için genel kurul onayına ihtiyaç yoktur. 

✅ Pay sahipleri serbestçe ellerindeki payları başkalarına devredebilirler. Anonim şirketler payları temsil etmek amacıyla nama yazılı ve hamiline yazılı pay senedi çıkarabilirler. Ayrıca tahvil ve benzeri borçlanma araçları da ihraç edebilirler. Tek pay sahipli anonim şirket kurulabilir. Gerçek ve tüzel kişiler pay sahibi olabilir. Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile şirkete karşı sorumludur.

✅ Anonim şirketin, yazılı ve merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline tescil edilen bir esas sözleşmesi bulunur.

✅Anonim şirketler payları halka arz olunabilen ve payları borsada işlem görebilen tek şirket türüdür.

✅ Belirli faaliyet konularını yürüten anonim şirketler ile bilanço aktif toplamı, yıllık net satış hasılatı, çalışan sayısına göre belirlenen ölçütlerin eşik değerlerini aşan anonim şirketler bağımsız denetime tabidir.

 

ANONİM ŞİRKETLERİNDE İKİ ORGAN VARDIR

GENEL KURUL

Kural olarak tüm pay sahiplerinin temsil edildiği, şirkete dair önemli bazı kararları almaya (örn: esas sözleşmenin değiştirilmesi, yönetim kurulunun seçilmesi, denetçinin seçilmesi, şirketin feshi, vb.) münhasıran yetkili olan organdır

YÖNETİM KURULU

Temel olarak şirketin yönetimi ve temsili ile görevli olan organdır. Yönetim kurulunun tek üyeden oluşması mümkündür. Yönetim kurulu üyelerinin Türk vatandaşı olması ve Türkiye’de yerleşik olma şartı bulunmamaktadır.

Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri, varlık yönetim şirketleri, sigorta şirketleri, anonim şirket şeklinde kurulan holdingler, döviz büfesi işleten şirketler, umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler, tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri, ürün ihtisas borsası şirketleri, bağımsız denetim şirketleri, gözetim şirketleri, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketler, serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketler.

ANONİM ŞİRKETLERİNİN DİĞER ÜLKELERDEKİ İSİMLERİ

anonim şirketinin diğer ülkelerdeki adı

LİMİTED ŞİRKETİ - LTD. ŞTİ.

✅ Limited şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından yalnızca malvarlığıyla sorumlu olan şirkettir

✅ Tek ortaklı limited şirket kurulabilir. Ortakların sayısı elliyi aşamaz. Limited şirket ortakları gerçek kişi veya tüzel kişi olabilir.

✅ Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Ortaklar şirketten tahsil edilemeyen kamu borçlarından dolayı sermaye payları oranında sorumludur.

✅ Limited şirketin esas sermayesi en az 10.000 Türk Lirasıdır. Nakdi olarak getirilen sermayenin tamamının şirketin tescilinden sonraki 24 ay içinde ödenmesi mümkündür. Ödeme takvimi şirket sözleşmesinde düzenlenebileceği gibi, müdürler tarafından da belirlenebilir. 

✅ Limited şirketin, yazılı ve merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline tescil edilen bir şirket sözleşmesi bulunur.

✅ Limited şirketlerde hamiline yazılı pay ihraç edilemez.

✅Limited şirketlerde hamiline yazılı pay ihraç edilemez.

✅ Limited şirket paylarının devri genel kurul onayına tabidir.

 

LİMİTED ŞİRKETLERİNDE İKİ ORGAN VARDIR

GENEL KURUL

Kural olarak tüm pay sahiplerinin temsil edildiği, şirkete dair önemli bazı kararları almaya (örn: esas sözleşmenin değiştirilmesi, yönetim kurulunun seçilmesi, denetçinin seçilmesi, şirketin feshi, vb.) münhasıran yetkili olan organdır

MÜDÜRLER KURULU

Temel olarak şirketin yönetimi ve temsili ile görevli olan organdır. Şirketin tek müdürünün olması mümkündür. En az birinin şirket ortağı olması ve Türk vatandaşı olması ve Türkiye’de yerleşik olma şartı bulunmamaktadır.

LİMİTED ŞİRKETLERİNİN DİĞER ÜLKELERDEKİ İSİMLERİ

limited şirketlerinin diğer ülkelerdeki isimleri

KOLLEKTİF ŞİRKET

✅ Kollektif şirket en az iki ortakla kurulur.

✅ Kollektif şirkete yalnızca gerçek kişiler ortak olabilir.

✅ Şirketin ortakları, şirket alacaklılarına karşı ikinci dereceden sınırsız sorumludur.

✅ Şirket ortaklarından her biri ayrı ayrı şirketi yönetme hakkını ve görevini haizdir. Ancak, şirket sözleşmesiyle veya ortakların çoğunluğunun kararıyla yönetim işleri ortaklardan birine, birkaçına veya tümüne verilebilir.

✅ Kollektif şirketlerde sermaye şartı yoktur.

ŞAHIS ŞİRKETİ - KOMANDİT ŞİRKETLER

✅ İki çeşit komandit şirket vardır; adi komandit şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket.

✅ Adi komandit şirket bir şahıs şirketidir, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket ise sermaye şirketidir.

✅ Komandit şirketin en önemli özelliği sınırlı ve sınırsız sorumlu ortakları bir arada barındırmasıdır. Bazı ortaklar sınırlı, bazı ortaklar sınırsız sorumludur.

✅ Komandit şirket, biri komandite (sınırsız sorumlu) ortak, biri komanditer (sınırlı sorumlu) ortak olan en az iki kişi tarafından kurulabilir. Komandite ortaklar yalnızca gerçek kişi olabilir. Komanditer ortaklar gerçek veya tüzel kişi olabilir.

✅ Komandite ortağın sorumluluğu kollektif şirket ortağı gibidir. Alacağını şirketin malvarlığından karşılayamayan alacaklılar, komandite ortaklara başvurabilir. Komandite ortaklar şirketi yönetirler.

✅ Komanditer ortakların sorumluluğu koyduğu veya taahhüt ettiği sermaye miktarı ile sınırlıdır. Komanditer ortaklar şirketi yönetemez.

KOOPERATİF

✅ Kooperatif şirket, şahıs şirketi veya sermaye şirketi olmamakla beraber sayılan diğer şirketler gibi bir ticaret şirketidir.

✅ Kooperatifler, ortakların belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklardır.

✅ Kooperatif, özel türler saklı kalmak kaydıyla en az yedi ortakla kurulur.

✅ Yönetim kurulu Türk vatandaşı olan ve Kanunda aranan diğer şartları taşıyan gerçek veya tüzel en az üç kişiden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri en çok dört yıl için seçilebilirler. Ana sözleşmede aksine hüküm yoksa tekrar seçilebilirler.

✅ Her ortak en az bir, en fazla beş bin pay taahhüt eder. Bir ortaklık payının değeri 100 Türk Lirası’dır.

✅ Ana sözleşmede hüküm bulunması kaydıyla, kooperatif alacaklılarına karşı ortakların ikinci dereceden sınırsız sorumlu olacağı ya da taahhüt ettikleri sermaye payından fazla belirli bir miktara kadar sınırlı sorumlu olacağı kararlaştırılabilir.

✅ Genel kurul tarafından en az bir yıl için, kooperatifin denetleme organı olarak bir ya da daha fazla denetçi seçilir. Denetçilerin yönetim kurulu üyesi olma şartlarını taşıması gerekir.

✅ Kooperatif genel kuruluna, genel kuruldan üç ay öncesinde ortak olmayanlar hariç tüm ortaklar katılabilir. Yapı kooperatiflerinde bu şart aranmaz.

AVANTAJLI FİYATLARLA TEKLİF ALMAK İÇİN

Sizi Arayalım !